Proje Adı: Sındh Su Sektörü Geliştirme Projesi Aşama-I (WSIP) – İzleme ve Değerlendirme Danışmanlık Hizmetleri

Ülke: PAKİSTAN

Finans Kaynağı: Dünya Bankası

Ortaklar: NESPAK (Pakistan), ACE (Pakistan)

Etiketler: Pakistan, Dünya Bankası, Sulama, Kanal, Etüt, Proje, Tasarım, İzleme, Değerlendirme, İ&D

Hedefler: WSIP Projesi ile Sindh Eyaleti’de bulanan sulama kanallarında su yönetiminin iyileştirilmesi yoluyla tarımsal üretimin ve gelirin artırılması ile işsizliğin azaltılması hedeflenmektedir. Bu Proje ile; (i) toplumsal kalkınma ve SIDA, AWB ve FO gibi birliklerin kurumsal güçlendirilmesi (ii) ana kanallar ve branş kanalların, kolların / bağlantıların ve drenaj sistemlerinin iyileştirilmesi (iii) barajlar için fizibilite çalışmalarının yürütülmesi ve tasarımlarının yapılması (iv) Indus’un sol sahili, delta ve sahil kesimleri için Master Plan hazırlanması (v) Indus Nehri’nin (Sındh kesimi) taşkın yönetim planının hazırlanması ve (vi) Indus deltası ve sahil kesimi programının hazırlanması sağlanmış olacaktır.

Proje Alanı: WSIP Projesi halen işletmede olan Nara Kanalı, Gothki Besleyici Kanalı ve Sol Sahil Kanallarının (Akram Wah ve Fuleli) ait olduğu Bölge Su Kurumları’nın (AWB) alanlarında uygulanmaktadır. Bu kurumların toplam brüt sulama alanı 2.1 Mha olup toplam tarıma elverişli alan 1.8 Mha’dır. Bu alan, Sindh Eyaleti’ndeki toplam tarıma elverişli alanın %35’ini oluşturmaktadır.

İzleme ve Değerlendirme Bileşeni: İzleme ve Değerlendirme faaliyetlerinin amacı GoSidnh’e, Proje Yönetim Birimi’nve ve uygulayıcı idarelere Proje’nin performansı ve farklı bileşenlerinin yarattığı etkiler hakkında kesintisiz bilgi akışı sağlamak ve düzeltici önlemlerin zamanında alınabilmesini sağlamaktır. Ayrıca Çevresel İzleme Planı’nın uygulanması denetlenecek, alt projelere özel sosyal ve çevresel yönetim planları dikkatlice gözden geçirilecektir ve gözetilecektir. İzleme ve Değerlendirme faaliyetleri şunları kapsamaktadır: (i) Sulama ve drenaj altyapı iyileştirmelerinin sistemin farklı katmanlarında su kullanım verimliliğine, su dağıtımının eşitliğine ve güvenilirliğine, sistemin farklı katmanlarında sulama su temini ve drenaj akımlarına, yer altı suyu seviyelerine, kalitesine ve toprak tuzluluk oranına, tarla içi su kullanımına, bitki deseni ve verimliliğine, ve çiftlik hayvanlarının nüfus, sağlık ve üretimine etkilerinin belirlenmesi; (ii) Sistemin işletme ve bakımı konularında çiftçi birliklerinin performansının, hizmet sunumunun ve su ücretlerinin toplanması ile sistemin yönetimi için gerekli bütçenin elverişliliğinin izlenmesi; (iii) inşaat aktivitelerinin özellikle sulak alanlar, ekolojik açıdan önemli alanlar, nüfus ve hayvancılık üzerindeki çevresel etkilerinin belirlenmesi; (iv) kamusal ve özel araziler ile demirbaşların edinilmesi, varılan anlaşmalar ve gönüllülük esasına göre devralınan demirbaşlarla ilgili yapılan anlaşmaların izlemesi; (v) sosyo-ekonomik etkilerin, proje alanındaki işsizlik ve hane gelirleri üzerindeki etkilerin izlenmesi ve Proje’nin sağladığı toplam yarar ve ekonomik geri dönüşün değerlendirilmesi.

Temelsu, İzleme ve Değerlendirme faaliyetlerinde özellikle sosyal ve tarımsal konularda çalışan 2 adet uzman sağlamaktadır. Temelsu’nun bu projedeki ana rolü verilen danışmanlık hizmetlerine “uluslararası” katkı ve deneyimi sağlamaktır. Temelsu tarafından sağlanan uzmanlar bu çerçevede anahtar bir rol oynamakta olup İzleme ve Değerlendirme ekibinin geri kalanına rehberlik etmektedirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir